Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen
Als er sprake is van een aanmelding van een schoolgaand kind, werken we bij voorkeur nauw samen met de betreffende school. Hiervoor vragen we de ouders eerst altijd schriftelijk om hun toestemming.
Tijdens het onderzoekstraject is de visie van de leerkracht, docent, intern begeleider of zorgcoördinator voor ons van groot belang. We vragen de informatie meestal schriftelijk, met vragenlijsten, maar ook telefonisch op. Wat er wordt gevraagd hangt sterk samen met de hulpvraag die door ouders is gesteld. Deze vraag of vragen worden vaak door school aangevuld.
Op deze manier vormen we ons een breed beeld van het kind en zijn problemen.

Wanneer school bij het onderzoek is betrokken, vragen wij ouders altijd expliciet toestemming om ook school een onderzoeksrapport te zenden. Meestal doen we dit rechtstreeks, maar in voorkomende gevallen kan dit ook via de ouders plaatsvinden.
Nadat de rapportage met de ouders/verzorgers is besproken kan dit ook met collega’s van school gebeuren. Dit gebeurt zeker wanneer het onderwijs het onderzoek (deels) heeft bekostigd. De bespreking kan ook op verzoek van de ouders plaatsvinden.
Wanneer wij geen toestemming krijgen om de rapportage aan school te zenden wordt het onderwijs niet bij het onderzoek betrokken. Hierbij hebben ouders wel altijd het recht om de rapportage t.b.v. derden op punten aan te passen met het oog op hun privacy.

Het is belangrijk dat we één contactpersoon binnen de school hebben. Zo is er sprake van korte lijnen en kunnen al tijdens het onderzoek adviezen worden gegeven.

Aanmelding
Iedere school kan in overleg met de ouders een leerling voor nader onderzoek en / of behandeling bij ons secretariaat aanmelden. In overleg nemen wij contact op met ouders en worden vragenlijsten voor het onderwijs en voor ouders verzonden. De diagnostiek en / of behandeling kunnen op locatie worden uitgevoerd, maar ook in de praktijk. In het laatste geval zijn er geen kosten voor de reistijd en wordt er binnen uw organisatie geen beroep op onderzoeks/behandelruimte gedaan.

Informatie voor instellingen
Onder instellingen verstaan wij de diverse vormen van PGB voorzieningen (zoals zorgboerderijen, particuliere begeleidingsvormen) begeleid kamer bewonen, Jeugdzorg en Algemeen Maatschappelijk Werk. Deze instellingen doen geregeld een beroep op ons om een ontwikkelingsbeeld van hun cliënt te schetsen, meestal ten behoeve van bijstelling van het zorgaanbod, maar ook om herindicatie door het CIZ of BJZ mogelijk te maken. De kosten worden doorgaans vanuit het PGB of door de cliënt zelf betaald. In geval van medische noodzaak kan ook bij de huisarts of BJZ om een verwijzing worden gevraagd. In geval van minderjarigheid dienen ouders of toeziend voogd altijd schriftelijk toestemming te verlenen. Vanaf 12 jaar dient ook de cliënt zelf schriftelijk in te stemmen met de behandeling.
We vragen de informatie meestal schriftelijk, met vragenlijsten, maar ook telefonisch op van begeleiders, ouders en vertrouwenspersonen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Wat er wordt gevraagd hangt sterk samen met de hulpvraag van cliënt en instelling.

Aanmelding
Iedere instelling kan in overleg met de ouders/voogd of de cliënt, aanmelden voor nader onderzoek en/of behandeling bij ons secretariaat aanmelden. In overleg nemen wij contact op met ouders/voogd en worden vragenlijsten voor de instelling en voor ouders/voogd verzonden. De diagnostiek en / of behandeling wordt altijd binnen één van de locaties van de praktijk uitgevoerd.

Voor de Achmea groep en de Uvit groep (VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, Care Gouda) zijn er zorgkosten plafonds op het gebied van dyslexie. Wanneer het kind verzekerd is bij bovenstaande zorgverzekeraar neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op voordat u het onderwijskundig rapport invult.

Tarieven
Tarievenlijst