Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Kwaliteit

Kwaliteitsstandaarden
Bij onze diagnostiek en behandeling conformeren we ons aan de landelijke kwaliteitsstandaarden. Die bestaan uit Zorgstandaarden, Generieke modules en Richtlijnen.

Het kwaliteitsstatuut
Dit document beschrijft de wijze waarop wij als aanbieders van basis GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt, en zijn systeem (gezin/familie), hebben georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. Dit op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt en zijn systeem zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder:

    1. Maakt voor de cliënt en diens familie/naast betrokkenen inzichtelijk hoe de zorgverlener aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt zo in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te deel te nemen in de besluitvorming met betrekking tot hun individuele behandelproces;
    2. Dient als kader voor werkafspraken binnen de praktijk en/of het professioneel netwerk;
    3. Stelt financiers (verzekeraars en gemeenten), toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door een individuele zorgaanbieder wordt geboden.

Om binnen de kaders van het Kwaliteitsstatuut te werken, hanteren al onze medewerkers in hun werk de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), of de Nederlandse Vereniging voor Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO), het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)  of de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). We zijn lid en gevisiteerd/gecertificeerd door Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KIBG) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ten aanzien van het onderzoek en de behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie zijn wij aangesloten én gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Hieronder vindt u een link voor de betreffende beroepscodes, kwaliteitseisen en certificaten.

NIP Beroepscode 2015

NVO Beroepscode

LVVP kwaliteitseisen

LVVP certificaat

KiBG Keurmerkrapportage

NKD certificaat

SKJ 

Kwaliteitsstatuut 2019

Onder ‘wetten en regels’ kunt u meer lezen over de richtlijnen en procedures waarbinnen wij ons werk doen.

In grote lijnen kan aangegeven worden dat deze wetten bedoeld zijn om de relatie tussen u, als cliënt, en ons, de zorgverleners, te verhelderen en transparant te houden. Hierbij hebben zowel u en wij rechten en ook plichten.

Kwaliteitsregisters / beroepscode
Wij zijn lid van de NVO of het NIP, de LBRT, de LVVP, KIBG, EMDR Nederland, het NKD en SKJ en wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband Psychologen het Drents-Friese Wouden.