Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Voor wie?
Wanneer het even tegen zit.

Voor mensen met psychische klachten die er zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Dan kan het nu het moment zijn om professionele behandeling op te starten. U merkt dat de problemen, zorgen of klachten het dagelijks leven te veel negatief beïnvloeden waardoor u of uw kind of het hele gezin te veel spanning en belemmeringen er varen. Dan is het leven soms niet meer zo leuk. U wilt hulp voor uzelf en/of uw kind en gezin en bent bereid u hiervoor actief in te zetten.

Onze generalistische behandeling is oplossingsgericht, maakt gebruik van wat al goed gaat en bij voorkeur kortdurend. De vraag die u heeft stuurt onze begeleiding en behandeling. Samen overleggen we over de verschillende behandelmogelijkheden en we beslissen samen welke route we gaan kiezen om uw doelen te gaan bereiken. We werken naar uw lichtpunt op de horizon, uw wens of droom waarbij u zelf de regie heeft over uw behandeling. Waar mogelijk zetten we eHealth in.
Behandeling is alleen mogelijk met een verwijzing voor Basis Generalistische GGZ. Dat kan via de huisarts, specialist of ARBO arts. Voor de jeugd GGZ ook de GGD jeugdarts, een jeugdconsulent, maatschappelijk werkende of wijkteam.

Doelgroepen
Educare is bedoeld voor individuele behandeling van volwassenen, kinderen en jeugdigen. De meeste cliënten komen uit Zuidwest Drenthe, Noordwest Overijssel, Zwolle, en Weststellingwerf. Basis Generalistische GGZ voor volwassenen heeft een relatief korte behandeltijd. Daarom wordt u gestimuleerd om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen, uw netwerk te betrekken en in uw kracht te komen om de gestelde doelen te behalen. Voor de jeugd GGZ is er doorgaans meer tijd beschikbaar, waardoor we een nog completer zorgpakket, vaak in samenwerking met andere praktijken, kunnen aanbieden.

Welke problemen of stoornissen
Binnen Educare is ten aanzien van volwassenen heel veel expertise opgebouwd over traumabehandeling: het verwerken van nare ervaringen. Ook behandeling van angststoornissen (angst, paniek, PTSS, dwang, hypochondrie), stemmingsstoornissen (burn-out, depressie, rouw- en eenzaamheidsproblematiek) , stoornissen met vooral lichamelijke symptomen, SOLK, somatoforme stoornissen, hoofdpijn en slaapproblemen. Ook problemen in sociale contacten en gevoelens van minderwaardigheid (negatief zelfbeeld) komen regelmatig voor en worden vaak behandeld met een combinatie van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie en EMDR. Ook allerlei andere klachten zijn naar tevredenheid behandeld.

Voor de jeugd GGZ bieden we voor dezelfde klachten begeleiding. Maar hier is ook veel expertise ten aanzien van dyslexie en dyscalculie diagnostiek en behandeling. Ook hechtingsproblemen, gedragsproblemen, moeilijkheden in het gezin, autisme, ADHD en dwangstoornissen worden behandeld.

Voor wie niet?

De behandeling is niet geschikt voor cliënten die zoveel problemen hebben dat er meer nodig is dan een gesprek per week. Educare biedt geen behandeling voor mensen met ernstige, crisisgevoelige problematiek, kinderen en adolescenten en ook geen relatietherapie of therapie bij aanpassingsproblemen (volwassenen).

Educare biedt geen achtervang voor volwassenen. Voor acute crisis gaat u naar uw huisarts die u verder verwijst.

Er is wel achtervang voor kind en jeugd in samenwerking met Spoed voor Jeugd en huisartsen.

Klachtenregeling Educare kind & jeugd
Binnen Educare kind & jeugd doen we er alles aan binnen de praktijk alle zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn u op wat voor manier dan ook, ontevreden bent over de geboden zorg. We stellen het op prijs dat u uw klacht in eerste instantie bespreekbaar maakt met de betreffende medewerker. In een gesprek kan gekeken worden of er tot een oplossing gekomen kan worden. Veel klachten ontstaan namelijk door misverstanden en onduidelijkheden, die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Een medewerker heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent. De klacht geeft hem/haar de kans om de fout te herstellen en de aanpak te verbeteren. Dat kan ook andere cliënten ten goede komen.

Komt er niet uit in een gesprek of lukt het niet om de onvrede te bespreken met de betreffende medewerker, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt op hun site (www.klachtenportaalzorg.nl) het klachtenformulier invullen. Klachtenportaalzorg zorgt dan dat een onafhankelijke klachtenfunctionaris met u en ons meekijkt en bemiddelt ten aanzien van de klacht.

Klanttevredenheid
Naast de geregelde meting van de afstemming tussen cliënt en behandelaar middels de SRS (Session Rating Scale) wordt u na afsluiting van de behandeling gevraagd om anoniem de werkwijze, de stijl en de kwaliteit van de praktijk te beoordelen. Wij willen graag van u weten hoe u onze hulpverlening heeft ervaren, wat u prettig heeft gevonden, maar ook waar we nog aan moeten werken. Hiervoor krijgt via ons digitale testplatform de CQi toe gemaild. Met een klein aantal vragen krijgen wij inzicht in uw tevredenheid over de manier waarop wij met u en/of uw kind zijn omgegaan en hoe u de behandeling van u zelf of uw kind heeft ervaren. Tenslotte vragen wij een rapport over uw tevredenheid met de behandeling in het algemeen. Op deze manier proberen wij onze dienstverlening nog beter bij uw wensen te laten aansluiten. Via deze link krijgt u een beeld over hoe andere cliënten ons hebben beoordeeld.

Contacten met uw verwijzer en andere hulpverleners
Wij onderhouden direct contact met de huisarts, de POH GGZ, ARBO arts, het wijkteam, de intern begeleider, leraar, logopedist, fysiotherapeut of zorgcoördinator. We hebben geregeld overleg met de huisarts en/of de POH GGZ, logopedisten en fysiotherapeuten. U geeft bij de intake aan of we informatie met één of meerdere van deze contact mogen hebben of informatie mogen opvragen. Het betreft informatie over de ontwikkeling van de behandeling, gezinsachtergrond, informatie over andere therapieën of gedrag en vorderingen binnen het onderwijs.

Wetten en regels

WGBO
In de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) wordt aangegeven dat u onze opdrachtgever ten aanzien van het verlenen van zorg. Het is uw plicht ons zo volledig mogelijk te informeren over uw klachten, zodat wij onze expertise zo goed mogelijk kunnen inzetten. Een andere plicht die u heeft is het betalen van de door ons verleende zorg. Wij hebben het recht om verzoeken om zorg en informatie te weigeren, als deze zich niet verhouden met onze beroepscode en professionaliteit.
U heeft recht om in begrijpelijke taal geïnformeerd te worden over zowel diagnostiek als het verloop van de behandeling. Daarbij heeft u inzagerecht in uw dossier en op verzoek krijgt u een kopie van terugrapportage aan de huisarts en andere formele stukken. Wij zorgen voor optimale bescherming van uw privacy. Voor behandeling is uw toestemming vereist die u verleent middels het zetten van uw handtekening op het u aangeboden behandelplan.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen en zorg (Wkkgz).

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. Mensen gaven aan dat het afhandelen van een klacht lang duurt en op een onpersoonlijke manier gebeurt. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.
Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Zo maken we samen merkbaar betere zorg. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Wat regelt de Wet kwaliteit en geschillen zorg?
Door de nieuwe wet is een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk. Zo kunnen mensen uiterlijk per 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen.
Lost een gesprek met uw zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: u kunt naar een onafhankelijke geschilleninstantie. Alle zorgaanbieders moeten uiterlijk per 1 januari 2017 bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen.
De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg versterkt uw positie in de zorg. Zo krijgt u recht op goede informatie over een incident dat u is overkomen. De zorgaanbieder moet dit met u bespreken en in uw dossier opnemen.
Het Ministerie van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale website over deze belangrijke wetswijziging gemaakt. Hier vindt u ook informatie over afhandeling van klachten en de beschrijving van kwaliteit in de zorg: kwaliteit en klacht en zorg.

Wet bescherming persoonsgegevens
De regels over de manier van registreren en gebruiken van persoonsgegevens is in deze wet vastgelegd. Wij verzamelen persoonsgegevens die van belang zijn voor diagnostiek en behandeling van een de betreffende cliënt. Deze worden volgens vaste regels in een elektronisch dossier (Praktijk Data) opgeslagen en beveiligd. He kan zijn dat uw behandelaar een werkdossier in beheer heeft, dat hij/zij beveiligd bewaart. Wij leggen niet meer gegevens vast dan voor het diagnostisch of behandeldoel nodig is. Het schriftelijk werkdossier wordt na beëindiging van de behandeling vernietigd. Relevante informatie is dan ingescand en aan het EPD toegevoegd. U heeft recht om uw gegevens in te zien. Van deze gegevens kunt u op verzoek een afschrift krijgen. Bovendien wordt informatie gecorrigeerd of verwijderd wanneer u hier om vraagt.
Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet BIG
In de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) staan regels ten aanzien van de wijze waarop de zorgverlening moet worden ingericht. Veel van deze regels komen ook voor in de kwaliteitswet. De BIG is vooral bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening en de bescherming van de positie en rechten van de cliënt te bevorderen. Daarnaast worden diverse beroepstitels, als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog door deze wet beschermd. Deze titels mogen alleen gevoerd worden, als aan eisen van bekwaamheid en bevoegdheid is voldaan. Voor de vastgelegde beroepen is er een tuchtrechtspraak, waarin de zorgvuldigheid van zorg en goede beroepsuitoefening, kan worden getoetst.
Wet BIG

NVO Beroepscode
Onze academisch geschoolde orthopedagogen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Zij werken volgens de richtlijnen zoals deze in deze beroepscode staan omschreven. Deze beroepscode is een kwaliteitsinstrument ten dienste van de beroepsuitoefening. De richtlijnen bevatten zowel concrete regels als algemene uitgangspunten ten aanzien van een goede beroepsuitoefening. Hiermee wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening gegarandeerd, zodat u als cliënt verzekerd bent van diagnostiek en behandeling of advisering die aan de eisen van deze beroepscode voldoet. U kunt lezen wat u mag verwachten van een orthopedagoog die volgens deze richtlijnen werkt.
Wanneer u zich door het handelen van onze orthopedagogen benadeeld voelt of ernstige kritiek op de beroepsuitoefening heeft, kan middels de functie van het ‘klachtrecht’ het handelen van onze medewerker worden getoetst.
Beroepscode NVO

NIP beroepscode
Deze beroepscode is ook een kwaliteitsinstrument ten dienste van de beroepsuitoefening. Het is in het belang van de cliënt, van de psycholoog en van andere betrokkenen. Onze psychologen zijn lid van het NIP en werken volgens de richtlijnen zoals in de beroepscode geformuleerd. De code is een leidraad voor het professioneel handelen van onze psychologen. Het is verder een informatiebron over wat u onze psychologen in het algemeen mag verwachten en wat kan worden verlangd. Een derde doel van de code is dat het als toetsingskader kan worden gehanteerd waarmee het handelen van de psycholoog wordt getoetst naar aanleiding van een ingediende klacht.
Wanneer u zich door het handelen van onze psychologen benadeeld voelt of ernstige kritiek op de beroepsuitoefening heeft, kan middels de functie van het ‘klachtrecht’ het handelen van de betreffende medewerker worden getoetst.
Beroepscode NVO